Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GÖREVLERİMİZ

 

Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görevleri 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109/C maddesinde ve Bakanlık Makamı'nın 16/11/2020 tarihli ve 56009296-010.03-243808 sayılı Olur'u ile yürürlüğe giren Genel Müdürlüğümüzün Görevleri ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6.maddesinde düzenlenmiştir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109/C maddesine göre görevleri şunlardır :

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürlüğümüzün Görevleri ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6.maddesine göre görevleri şunlardır :

MADDE 6- (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır :

a)  Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak.

b) Bakanlık birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslakları, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslakları, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işler hakkında görüş bildirmek.

c) Bakanlık birimlerince Genel Müdürlüğe intikal ettirilen konular hakkında hukuki görüş bildirmek.

ç) Mevzuat geliştirme ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek, Genel Müdürlüğe gönderilen mevzuat taslaklarını incelemek, değerlendirmek ve son şeklini vererek yürürlüğe konulmasını sağlamak.

d) Bakanlık ve taşra hukuk birimlerince hizmet satın alma yoluyla serbest avukatlara temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

e) Bakanlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

f) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3178 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri ve Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

g) 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre arabuluculuk faaliyetlerinde idareyi temsil edecek komisyonların çalışmalarına katılmak ve anlaşma sağlayıp sağlamama hususunda görüş bildirmek,

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile verilen görevlerin yerine getirilmesi sürecinde Bakanlığın taraf olduğu soruşturma, kovuşturma, dava ve icra takipleri ile hukuki görüş ve mevzuat çalışmalarının arşivlenmesi, güncellenmesi ve takip edilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

h) Gereken hallerde kurul veya komisyonlarda temsili sağlamak.

ı) Yurt içi ve yurt dışı hukuk ve yargı alanındaki gelişmelerin ve uygulamaların izlenmesi ile Bakanlık personeline bu konularda gerekli eğitim sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, yargı mercileri ve barolarla ilişki kurmak, mesleki toplantı, seminer ve kurslar düzenlemek ve katılım sağlamak.

i) Yargı ve icra mercilerine intikal etmiş olan davaların ve icra işlemlerinin takiplerinden veya verilen kararlara karşı kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesi ve uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü hususunda, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

j) İlamsız takip yapılması gereken alacaklar ile ilâma bağlı tahsil edilebilir alacaklara dair ilâmlarda bulunan asıl alacak, faiz, yargılama gideri ve vekâlet ücretleri gibi alacakların tahsilini ve her türlü icra işlemlerini yapmak.

k) Bakan tarafından verilen görevleri yapmak.